พุธ. มิ.ย. 19th, 2024

คุ้มครองสิทธิฯ เตรียมพร้อมสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

และร่วมรับฟังการประชุมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 วุฒิสภา วาระที่ 2 – 3

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 6-03 ชั้น 6 อาคารกระทรวงยุติธรรม นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการประชุมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา วาระที่ 2 และ 3 เพื่อรับฟังการอภิปราย และสนับสนุนข้อมูลของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยที่ประชุมฯ ไม่มีประเด็นพาดพิงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และมีมติเห็นชอบผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนน 193 เสียง ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะนำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป