พฤหัส. พ.ค. 23rd, 2024

กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP สู่ดิจิทัล 4.0
โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับ ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจนำจุดแข็งของชุมชนในด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา เพื่อเชื่อมโยงสู่ภาคการผลิตและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้ การรับรองคุณภาพมาตรฐานพร้อมทั้งขยายโอกาสทางการตลาดให้มากขึ้นเพื่อเป็นการนำเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้ได้รับการส่งเสริมพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมชุมชนแห่งความยั่งยืน

http://digitalotop-dip.com/http://digitalotop-dip.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2-otop-new/